PEDAGOGISKE VERKTØY

GJENNOM LEIK OG LÆRING GÅR VEIEN TIL GOD UTVIKLING

SPRÅKKISTA er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler. Den kan brukes som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen.
Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret». Til hvert tema er det fo-reslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildema-teriellet i Språkkista.
SMÅSTEG - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen
Navnet Småsteg er valgt for å fortelle at dette er et Steg for Steg materiell for barnehagen. Steg er trinnene du må ta for å komme framover. Steg refererer også til trinn en kan klatre for å nå høyere. Barn i førskolealder er på vei både oppover og vide-re i sin utvikling. Utviklingen er rask og stegene er små, men hvert lite steg er et viktig ledd i utviklingen. Dette er en begiven-hetsrik periode i barnas liv der de lærer mange nye ting på kort tid. Rammeplanen for barnehagen vektlegger målrettet og struktu-rert arbeid med barnas naturlige ønske og evne til å lære. Det barn lærer i barnehagen, danner grunnlaget for livslang læring. Småsteg er et pedagogisk verktøy for barnehagen i arbeidet med å forberede barn på skolestart. Dette skjer gjennom positiv støtte og oppmuntring av barnas læring av ferdigheter som er viktige for at de skal lykkes i skolen og i livet. Småsteg er utformet for barn i alderen 4-5 år. Ved å arbeide med Småsteg, kan vi forberede barna for skolen, bidra til livslang læring og hjelpe dem til å lykkes i samspill med andre.
Gjennom Småsteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å:
 Lære
 Ha empati
 Mestre følelser
 Få venner
 Løse problemer